Ökad trafik minskade bullernivån

Många människor är utsatta för vägtrafikbuller högre än de riktvärden för trafikbuller som är beslutade av Riksdagen.

Förutom trafiken i sig är omgivningens känslighet, avståndet till vägen och höjdläget avgörande för trafikbullerstörningen. Genom en lämplig lokalisering kan bullerproblem därför redan i tidig planering förebyggas. Där inte tillräckliga avstånd kan nås, är vallar och skärmar tänkbara lösningar, andra möjligheter är fasadåtgärder och fönsterbyten. När vallar eller skärmar uppförs är det viktigt att placering och utformning sker med hänsyn till trafiksäkerhet, landskapsbild och värdefulla natur- och kulturvärden.

Med anledning av den ökade trafiken på E18 genom Västerås har Byggmäster fått i uppdrag av Västerås Stad att både avskärma och sänka bullernivån för det närliggande bostadsområdet vid Hällamotet. Byggmäster har tagit fram en lösning som följer alla de krav och rekommendationer som gäller vid uppförande av bullerplank och bullerdämpande vallar för att lösa problemet med för hög bullernivå.

Resultatet skapar bättre trivsel för de boende i sina hus, trädgårdar och i närområdet. Bulleravskärmningen har anpassats till omgivningens karaktär, material, färger och formspråk. Särskild hänsyn har tagits till utformningen för att inte försämra trafiksäkerheten.

Vi sätter stor tilltro till ansvar, respekt och omtanke.

Vi tror på att varje enskild person måste ta ansvar, visa respekt och omtanke för andra personer. Tillsammans kan vi skapa ett synligt och hållbart resultat där bra blir bättre.

Comments are closed.